Hà Nội: Khen thưởng 27 cá nhân, tập thể có thành tích thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới

Hà Nội: Khen thưởng 27 cá nhân, tập thể có thành tích thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới